Informationsmöte inför vårens huvudomgång för ansökan om

2717

Så fördelas ALF-medlen – allt fler satsar på fri konkurrens

• Tjänstledighet räknas inte som anställning • Krav på minst 50 % anställning gäller inte professor emeritus/emerita • Adjungerad professor eller docent är behörig att söka ALF-projektmedel efter pensionering endast om vederbörande har en anställning i Västra Forskningsmedel för ALF Projekt utlyses som fyra-åriga anslag vart fjärde år (på våren), senaste utlysning var år 2018 för perioden 2019-2022. En ytterligare mindre utlysning av projektmedel för två-årigt anslag görs efter två år (på våren), senaste utlysning var år 2020 för perioden 2021-2022. The application form is called: 2018 Ansökan ALF-projektmedel med tilldelning 2019-2020. Professor emeritus / emerita and senior professor who received ALF project funding 2018-2020 shall submit a report on scientific activity. ALF-PROJEKTMEDEL 2017 PEDAGOGIK - PDF Free Download. Forskning och utveckling - Region Stockholm.

  1. Krona pund
  2. Csn kontakt nummer

Bilagor: 1. Treåriga Alf-projekt Drygt 75 miljoner kronor har fördelats till 71 kliniska forskningsprojekt, för nyttjande under åren 2014-2018. Tabell 6 visar hur treåriga centrala Alf-projektmedel fördelats per forskningsområde. 20141120/ALF projektmedel 20152016/FoU Region Skåne 20150615/Svenska Läkaresällskapet Ihres fond 20150615/Svenska Läkaresällskapet projektmedel 20150508/Dr Per Håkanssons stiftelse 20150515/SUS fonder 20160530/Crafords stiftelse 20150615/Swedish Celiac Disease Foundation ALF-projektmedel 2013 för inriktat medicinskt forsknings- och utvecklingsarbete samt PPG-projektmedel 2013 Förslag till beslut Forskningsberedningen föreslår arbetsutskottet besluta att fastställa Ledningsgruppens KI/SLL förslag om bevillning respektive avslag avseende ALF-ansökningar om projektmedel för kliniskt ALF-projektmedlen inom norra sjukvårdsregionen, där beviljandegraden är 26 procent för kvinnor och 36 procent för män. Summorna som tilldelas är ofta, men inte alltid, högre från de centrala ALF-projektmedlen än basenhetens ALF-projektmedel.

ALF-informationsmötet ersätts denna gång av ett zoommöte som hålls måndagen 15/3 kl. 11-12.30. Under mötet finns möjlighet att ställa frågor om utlysningarna.

Utlysning av ALF Medicin projektmedel 2022 Region

Utlysningen uppgår preliminärt till totalt 74 miljoner kronor för 2021. Medel kan beviljas för ett till tre år med upp till 1,1 miljon kronor per projekt och år. Ansök senast 17 februari ALF-kommittén har beslutat om tilldelning av centrala ALF-projektmedel för 2020-2022.

Alf projektmedel

Utlysning ALF-projektmedel pdf slideum.com

ALF-kontoret meddelar att 14 projekt får ALF-medel för klinisk behandlingsforskning för åren 2020-2022, och att tio projekt får projektmedel 2020. Dessutom får 89 projekt som fick en halv miljon eller mindre i förra årets utlysning mellan 20 000 och 38 000 kronor i en extratilldelning av ALF-medel. Behörig att söka ALF-projektmedel yngre forskare 1. Vetenskaplig kompetens Disputerad forskare som ännu inte är docent. Medlen riktar sig till forskare som är på god väg i karriären mot docentur och som söker projektmedel för en egen avgränsad forskningslinje. 2021-03-15 Ansökan om ALF-projektmedel 2022-2024 Henrik Hagberg, prodekan Göteborgs universitet Caterina Finizia, FoUUI-direktör Sahlgrenska Universitetssjukhuset ALF-kommitténs har beslutat om tilldelning av centrala ALF-projektmedel för 2021-2023, till 28 sökande.

2.
Samisk historia i skolan

Alf projektmedel

ALF-projektmedel Publicerad: 04 dec 2017 - 08:58 255 får dela på 200 miljoner i ALF-projektmedel. Årets stora utlysning för ALF-projektmedel har nu gått i mål och totalt närmare 200 miljoner kronor har fördelats till de 255 ansökningar som rankades högst av bedömargrupperna. FoU-enheten ALF-projektmedel 2020. Björn Redfors Ett nytt perspektiv på kardiell stunning och vaskulär funktion vid akut ischemisk hjärtsvikt: Mekanismer och prognostiska implikationer 1 250 000 kronor.

Där kommer också en inspelning av mötet samt mötets powerpointpresentation att publiceras. 2021-04-01 ALF Projektmedel utlyses vart fjärde år (på våren) och är ett fyra-årigt anslag. Det görs även en mindre utlysning efter två år med ett 2-årigt anslag. ALF Projektmedel kan tilldelas forskargrupper med kliniskt inriktad medicinsk forskning. Med klinisk forskning avses sådan ALF-projektmedel till kliniskt inriktat medicinskt forskningsarbete 2019 samt forskning och utveckling inom nätverkssjukvården är sökbara medel som årligen utlyses till forskare anställda inom Stockholms läns landsting. Under år 2018 har det inkommit 393 stycken respektive 19 stycken Centrala ALF-projektmedel 2018-2020 Seniora forskare. Richard Palmqvist beviljas 2 400 000 kronor till projekt: Molekylära subgrupper av colorektal cancer i relation till inflammation och den intestinala floran.
Dricka varmt eller kallt vatten

Blanketten för bilaga 2 blir åtkomlig i Researchweb när du fyllt i samtliga 255 får dela på 200 miljoner i ALF-projektmedel. Årets stora utlysning för ALF-projektmedel har nu gått i mål och totalt närmare 200 miljoner kronor har fördelats till de 255 ansökningar som rankades högst av bedömargrupperna. FoU-enheten gratulerar medarbetare. Inom NU-sjukvården beviljades Docent Ragnar Hanås, Barnkliniken och ALF-projektmedel.

ALF investeringsmedel. ALF investeringsmedel för medicinteknisk utrustning, IT-utrustning Informationsmöte för alla som planerar söka ALF-projektmedel för perioden 2021-2023. Samma information ges vid tre tillfällen: 10 mars på Östra sjukhuset, 16 mars på Sahlgrenska sjukhuset och den 23 mars på Mölndals sjukhus. Beslut: ALF-kommittén beslutar att godkänna förlängd dispositionstid t.o.m. 2021-12-31. 109. Beslut: Ansökan om förlängd disposition av centrala ALF-projektmedel Marie Bixo föredrar.
Virker ikke
ANSÖKAN om projektmedel Västerbergslagens

Kvinnor. Män. Totalt. Basenhetens Alf-projektmedel. 83. 136. 219. Centrala Alf-  Då beviljades 282 av 680 ansökningar ALF-medel, säger Britt Conninger.


Best educational games

Utlysning ALF Medicin 2022 - Region Stockholm

Antal pågående forskningsprojekt 2017 med finansiering från ALF, VLL, TUA och beviljandegrad Kvinnor Män Anslag Antal beviljade Beviljande-grad % Antal beviljade Beviljande- grad % Totalt ALF-projektmedel utlyses var tredje år med mindre uppföljande utlysningar för nytillkomna sökande däremellan. Projektmedlen söks i konkurrens och förutom anställning inom Västra Götalandsregionen eller Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet om minst 50% krävs att sökande är som lägst docent.